Partners

Partners

Wft

Wft basis

Wft basis examen

Wft vermogen

Wft hypothecair krediet

Wft consumptief krediet

Wft inkomen

Wft pensioenverzekeringen

Wft schadeverzekeringen particulier

Wft schadeverzekeringen zakelijk

Wft zorgverzekeringen

Wft pe

_________________________________

Anunt Online

Wft Basis Theorie – Partners

6.3 Aanbieders consumptief krediet

Een consumptief krediet kan door de volgende aanbieders aangeboden worden: Financieringsmaatschappijen, banken, postorderbedrijven, card uitgevende instellingen, gemeentelijke kredietbanken, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en private lease.

Financieringsmaatschappijen

Het geld afkomstig van de geld- en kapitaalmarkt wordt uitgeleend. Er worden geld- en goederenkredieten verstrekt, zowel aflopend als doorlopend.

Banken

Vanuit spaargeld worden kredieten verstrekt. Er worden verschillende kredieten aangeboden ook krediet gekoppeld aan de betaalrekening (roodstaan of cardkrediet).

Postorderbedrijven

Een doorlopend of aflopend goederenkrediet. Het postorderbedrijf is bemiddelaar van consumptief kredieten, omdat het geen bankvergunning heeft. Vaak heeft het postorderbedrijf een werkmaatschappij van waaruit het krediet verstrekt mag worden.

Card uitgevende instellingen

Een creditcard kan gekoppeld zijn aan een doorlopend krediet (Betalen in termijnen). Als er geen betaling is in termijnen maar uitstel van betaling dan is sprake van charge cards.

Gemeentelijke kredietbank

De gemeenteraad kan een gemeentelijke kredietbank (GKB) actief maken in de gemeente. De GKB kan onderdeel zijn van de gemeente maar kan ook een samenwerkingsverband zijn met andere gemeenten.

Mensen in financiële problemen (bijvoorbeeld vanuit schuldhulpverlening) kunnen aankloppen bij de GKB.

Een saneringskrediet is een lening die wordt verstrekt om alle schulden van iemand in één keer te betalen, zodat verhogingen van deze losse schulden worden voorkomen. Het totale saneringskrediet kan in termijnen worden terugbetaald.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Er is vanaf 1 januari 2015 geen schenking/gift meer van DUO. Studenten kunnen gebruik maken van het sociaal leenstelsel. Studiefinanciering bestaat uit vier delen.

Lening – Er kan maximaal € 800,- per maand geleend worden tegen slechts 0,12% rente (peildatum 1 januari 2015).

Aflossing – Vanaf 2016 moet de lening in 35 jaar worden terugbetaald.

Aflossing moet pas vanaf het minimumloon en is niet meer dan 4% van het deel dat meer wordt verdiend dan het minimumloon. Een studentenlening staat niet bij het BKR geregistreerd.

Studentenreisproduct – Een studentenreisproduct blijft een gift als de student binnen 10 jaar een diploma haalt.

Collegegeldkrediet – Maximaal € 165,33 per maand voor collegegeld.

Jokerjaren = Een (oud) student die moet aflossen kan een aflossingsvrije periode aanvragen (minimaal 3 maanden en maximaal 60 maanden). In het nieuwe leenstelsel moet een student 35 jaar aflossen, dit termijn wordt verlengd met de opgenomen jokerjaren.

Bijverdienen is onbeperkt in het nieuwe leenstelsel.

Een studentenlening wordt niet bij het BKR geregistreerd. Een financieel adviseur moet in de berekening rekening houden met de maandlasten die verbonden zijn aan de aflossing van de studiefinanciering.

Private lease

Rijden voor een vast bedrag per maand. Inbegrepen zijn afschrijving, banden, onderhoud, motorrijtuigenbelasting, reparatie en WA-verzekering. 

Bij private lease staat de lening BKR geregistreerd. Bij zakelijke lease niet.

65% van de leensom wordt gezien als krediet bij het BKR en 35% zijn servicekosten. De 65% drukt op het maximale hypothecair krediet bij aankoop van een woning.

Stichting Keurmerk Private Lease beschermt klanten: te hoge financiële lasten, compleet product, eerlijke voorwaarden, 14 dagen bedenktijd en klachten bemiddeling.

6.4 Aanvraag consumptief krediet

Bij een aanvraag moet er een procedure doorlopen worden, omdat de kredietaanvrager niet meer kan lenen dan hij kan terugbetalen.

De kredietverstrekker moet de inkomsten en uitgaven in beeld brengen als er een krediet van € 1.000,- of meer wordt aangevraagd.

Inkomsten: Op basis van gegevens moet worden vastgesteld hoe stabiel het inkomen van de kredietaanvrager is zoals loonstroken, werkgeversverklaring, bankafschriften of belastingaangiften. Ook een dertiende maand of eindejaarsuitkering tellen mee in de berekening. Andere invloeden op het netto-inkomen: aftrek hypotheekrente, huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag.

Tijdelijke inkomens verhogende factoren zoals overwerk, onregelmatigheidstoeslag of andere tijdelijke verhogingen worden buiten de berekening voor de kredietaanvraag gehouden.

Uitgaven: Dit zijn vaste lasten: woonlasten, verzekeringspremies, termijnen lopende leningen,. Alimentatieverplichtingen.

De variabele lasten zou een enorme opgaaf zijn om in kaar te brengen en daarnaast een inbreuk op de privacy. Er wordt een schatting gemaakt op basis van normtabel inkomensklasse.

Kredietaanvraag beoordeling

Op basis van vijf factoren wordt de kredietaanvraag beoordeeld.

Kredietwaardigheid – Wat is de leencapaciteit van iemand. Dit is het beschikbare geld voor de betaling van de betaaltermijnen (aflossing en rente). Er moet nadat de lening is verstrekt voldoende geld overblijven om van te kunnen leven.

VFN gedragscode = Verenging van Financieringsondernemingen in Nederland

NVB gedragscode consumptief krediet = vanuit de Nederlandse vereniging van Banken (NVB).

Niet alleen de leencapaciteit is belangrijk ook de pensioendatum in verband met inkomensdaling.

Kredietverleden – Navraag doen bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) om de betalingsmoraliteit vast te stellen van een kredietaanvrager.

BKR registreert: een krediet langer dan 3 maanden en meer dan € 500,-, rekening-courant krediet, woonhuishypotheken met achterstand van 3 maandtermijn en langer, verzendhuiskrediet en creditcards.

Het BKR noteer achterstanden en onregelmatigheden zodat kredietverstrekkers zich een beeld kunnen vormen van de persoon. Deze registratie blijven 5 jaar staan bij het BKR.

Vanaf een kredietsom > € 250,- moet er navraag gedaan worden bij het BKR en registratie van het krediet.

Handelingsbekwaam – Als je minderjarig of onder curatele staat ben je  handelingsonbekwaam en mag je geen lening aanvragen.

Zekerheden – Pand of borgstelling. Als de lening niet terugbetaald kan worden loopt de kredietverstrekker minder risico, omdat het de zekerheden kan aanspreken.

Persoonlijke indruk –  Een klant die leeft van maand tot maand of iemand die vooruit kijkt. Is de klant zich bewust van de risico’s en gevolgen van de kredietaanvraag? Dit telt mee voor de acceptatie van de aanvraag.

Consumentenbescherming

Om de consument te beschermen (als zwakke partij) heeft de wetgever maatregelen getroffen.

  • Maximumkredietvergoeding
  • Voorlichting
  • Voorkomen van overkreditering

Maximumkredietvergoeding

Er is een wettelijk maximum aan kredietvergoeding (rente). Hoe lager de kredietwaardigheid van een consument hoe hoger de kredietvergoeding. Het wettelijk maximum is 12%.

Voorlichting

De kredietverstrekker moet begrijpelijk, volledig en correct inlichten.

Het jaarlijkse kostenpercentage, totale kredietbedrag, kredietvergoeding moeten vermeld worden. Daarnaast: Kredietvoorwaarden, Voorbeelden van kredieten, informatie vervroegde aflossing en kosten, gevolgen achterstanden, BKR wordt geraadpleegd.

Voorkomen overkreditering

Overkreditering ontstaat door een te hoog krediet bedrag of onzorgvuldigheid van de kredietverstrekker. Vaak ontstaan financiële problemen door echtscheiding, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

De kredietbemiddelaar wordt per maand betaald door de kredietverstrekker. Als er een achterstand is van meer dan  2 maanden dan stopt de provisie.

Telecom en krediet

Vanaf 2014 heeft de Hoge Raad in een uitspraak bepaald dat abonnementen vallen onder krediet. Er is geen sprake van een “gratis toestel”.

Daarnaast moet een telecom provider vaststellen dat er een kredietwaardig persoon het telefoon abonnement afsluit en 14 dagen bedenktijd geven als een abonnement wordt afgesloten.